اگروپلاس روی و منگنز

  • (Mn) منگنز W/W %5
  • (Zn) روی W/W %10
  • اسیدهای کربوکسیلیک W/W %60

اگروپلاس روی منگنز اصلاح کننده ی کمبود روی و منگنزاست که به صورت ترکیب الی معدنی است. بخش ارگانیک آن از ترکیب اسید های ارگانیک با منشا گیاهی تشکیل شده است.

کاربردها

  • اصلاح و رفع علائم کمبود روی در تمام شرایط.

Fتوصیه برای مصرف

  • محلول پاشی در تمام شرایط: 2 تا 5/ 2 کیلوگرم در هکتار.

همچنین توصیه می شود که: