مولتی مکس

  • (B) بور W/W %0.3
  • (MgO) اکسید منیزیم W/W %2
  • (Mn) منگنز W/W %4
  • (Zn) روی W/W %6
  • (K2O) اکسید پتاسیم W/W %5
  • (N) نیتروژن W/W %26

کود مولتی مکس ترکیبی از ازت و پتاس به همراه ریزمغذی ها می باشد. این ترکیب دارای محتوای بالای نیتروژن است که سبب بهبود جذب عناصر میکرو معدنی می شود. محرکی است که کمبودهای ابتدای دوره رشد گیاهان را رفع می کند.

کاربردها

  • اصلاح علایم کمبود عناصرغذایی در گیاهان.

  • محرک رشد در ابتدای دوره رشد گیاهی و تقویت گلدهی.

توصیه برای مصرف

خاکی و محلول پاشی

  • خاکی: 4 تا 5 کیلوگرم در هکتار.

  • محلول پاشی: 1/5تا 2 کیلوگرم در1000لیتر آب.

همچنین توصیه می شود که: