نوتک بی اس کا

  • (Fe) آهن W/V %3
  • (Mn) منگنز W/V %3
  • (Zn) روی W/V %3

نوتک بی اس کا اصلاح کننده ای با فرمولاسیون مایع جهت رفع کمبود سه عنصرآهن، منگنز و روی است. ترکیبات موجود در این محصول ، جذب و انتقال میکرو المنت ها را بهبود می دهد.

کاربردها

  • جبران کمبود آهن، منگنز و روی.
  • چسبندگی عالی به سطح گیاه جهت جذب حداکثر.
  • دارای اسیدیته مناسب جهت حداکثر جذب توسط گیاهان.

توصیه برای مصرف

مصرف خاکی و محلول پاشی

  • خاکی : 4 تا 6 لیتر در هکتاردر هر دوره مصرف، به ویژه پیش از جوانه زدن و در رشد اولیه گیاهی.

  • محلول پاشی : 2 تا 3 لیتر در 1000 لیتر آب.

همچنین توصیه می شود که: