نوتک موب

  • (B) بور W/V %4.5
  • (Mo) مولیبدن W/V %4.5

نوتک موب، محلولی ارگانیک با فرمولاسیونی دارای مولیبدن و بور می باشد. جهت بهینه سازی متابولیسم و رشد گیاهی، گل دهی و شکل گیری میوه تولید شده است که با سرعت بخشیدن حرکت کربوهیدرات ها، کمیت و کیفیت محصولات را افزایش می دهد.

کاربردها

  • رفع علائم کمبود مولیبدن و بور.

  • بهینه سازی متابولیسم نیترات مخصوصا در شرایط کاهش دما.

  • سرعت بخشیدن فرآیندای فیزیولوژیکی گلدهی و میوه دهی.

توصیه برای مصرف

مصرف خاکی و محلول پاشی.

  • خاکی: 4 تا 6 لیتر در هکتار در هر خصوصا در جوانه دهی زود هنگام و رشد گیاهی.

  • محلول پاشی:1 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب.

همچنین توصیه می شود که: