نوتک مو

  • (Mo) مولیبدن W/V %12

نوتک مو ، عامل رفع کمبود مولیبدن است. نقش فیزیولوژیکی مهمی در گیاهان داشته وموجب بهینه سازی کمبود نیترات وتقسیم مناسب سلولی می شود.

کاربردها

  • اصلاح علایم کمبود مولیبدنیم در گیاه.

  • افزایش جذب نیتروژن.

توصیه برای مصرف

مصرف خاکی و محلول پاشی در تمام شرایط.

  • 1 تا 5 لیتر در هر دوره رشد به ویژه در مراحل با مصرف بالای نیتروژن.

همچنین توصیه می شود که: