کودی فر پلاس 4.8

  • (Fe) آهن W/W %6
  • وارتو-ارتو %4.8

کودی فر پلاس 4.8، اصلاح کننده ی کمبود آهن با ترکیب آهن و ارتو-ارتو است حلالیت بسیار بالای آن امکان استفاده در سیستم های آبیاری خاکی را فراهم می کند. آهن موثر آن در تمامی محصولات کشاورزی و درانواع خاک ها با اسیدیته ی زیاد قابل استفاده است.

کاربردها

  • اصلاح و رفع علایم کمبود آهن در تمام شرایط.

توصیه برای مصرف

مصرف خاکی در تمام شرایط

  • 12 تا 20 کیلوگرم در هکتار در هر دوره و حداقل 3 تا 4 بار مصرف برای درختان میوه و مرکبات.

  • 8 تا 15 کیلوگرم در هکتار برای گیاهان باغبانی با دوره رشد طولانی در 2 یا 3 بار مصرف.

  • 8 تا 15 گرم برای تاکستان ها.

همچنین توصیه می شود که: