الکاپلاس

  • (CaO) اکسید کلسیم W/V %42
  • (MgO) اکسید منیزیم W/V %0.4

الکاپلاس ترکیبی با کلسیم زیاد و مواد کمکی ارگانیک و طبیعی است. سریعترین وبهترین روش تامین کلسیم گیاهان بدون نیترات و سولفات در تمام خاک ها می باشد. این ترکیب در حالت سوسپانسیون برای استفاده در تمام سیستم های آبیاری مفید است.

کاربردها

  • بهبود بافت خاک و تقویت توسعه ریشه گیاهان به طوری که موجب افزایش جذب مواد مغذی شود.

  • تامین کلسیم مورد نیاز گیاه در تمام انواع خاک و جلوگیری از مشکلات کمبود کلسیم وافزایش کیفیت میوه پس از برداشت.

توصیه برای مصرف

  • مصرف 5-3 کیلوگرم در هکتار در هفته در دوره رشد گیاه . میزان مصرف سالانه بر اساس نوع خاک متفاوت است. در خاک های اسیدی که کمبود کلسیم بالایی دارند، نیاز بالایی به خنثی کردن حالت اسیدی وجود دارد و در خاک های نمکی که احتمال فشرده شدن خاک بسیار زیاد است ،به میزان 120-50 کیلوگرم در هر دوره کاشت مصرف شود. برای بقیه خاک ها،میزان مصرف 60-20 کیلوگرم در هر دوره کاشت می باشد.

    • از ترکیب کردن این محصول با کود فسفات دار اجتناب کنید.

همچنین توصیه می شود که: