اگروپلاس نیتروزن

  • (N) نیتروژن W/V %16
  • اسیدهای کربوکسیلیک W/V %20

اگروپلاس نیتروژن کودی آلی معدنی است. استفاده از این کود روشی قابل اطمینان جهت جذب سریع نیتروژن مخصوصا در زمان کم شدن فعالیت ریشه در اثرکاهش دما، خفگی یا شوری است.

کاربردها

  • افزایش جذب سریع نیتروزن توسط ریشه ها، در دوره ای از رشد که گیاه به آن نیاز دارد.

  • تضمین جذب نیتروژن و مواد غذایی ، مخصوصا در زمان فعالیت کم ریشه به علت کاهش دما، خفگی یا شوری.

توصیه برای مصرف

  • خاکی : 5-6 لیتر در هکتار در هر دوره آبیاری.

  • محلول پاشی : 2 تا3 لیتر در 1000 لیتر آب.

همچنین توصیه می شود که: