اگرو پلاس کی

  • (K2O) اکسید پتاسیم W/V %25
  • اسیدهای کربوکسیلیک W/V %30

اگروپلاس کی کودی شیمیایی به شکل ترکیب الی –معدنی غنی از اسید کربوسیلیک با منشا گیاهی است. جهت بهبود متابولیسم گیاهان، سرعت بخشیدن به فرآیند رسیدن میوه ها، افزایش میزان قند و اندازه میوه تولید شده است.

کاربردها

  • افزایش جذب مواد غذایی و سرعت بخشیدن به رشد میوه ها.

  • بهبود محتوای قند و رنگ میوه ها.

  • رسیدن سریع میوه ها.

توصیه برای مصرف

  • محلول پاشی : مصرف 5/1 تا 2 لیتردر 1000 لیتر آب.

همچنین توصیه می شود که: