اینگرین ام جی

  • (B) بور W/V %1
  • (N) نیتروژن W/V %1.2
  • (MgO) اکسید منیزیم W/V %2.4
  • (P2O5 ) فسفر W/V %9.5
  • اسیدهای کربوکسیلیک W/V %15

اینگرین ام جی محرک فرآیندهای متابولیکی است که فتوسنتز و حرکت کربوهیدرات ها به ویژه در مراحل رشد با نیاز بالا به انرژی مانند شکل گیری و رسیدگی میوه را کنترل می کند.

کاربردها

  • بالا بردن متابولیسم گیاهان.

  • فعال کردن مکانیزم آنتی استرس به علت عوامل حیاتی و غیر حیاتی.

توصیه برای مصرف

  • محلول پاشی: 1.5 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب.

همچنین توصیه می شود که: