بروتاگرین پلاس

  • (N) نیتروژن W/V %18
  • (Mn) منگنز W/V %1.25
  • (Zn) روی W/V %1.25
  • اسیدهای کربوکسیلیک W/V %30

بروتاگرین پلاس ترکیبی آلی معدنی می باشد که تکثیر و تقسیم سلولی را به ویژه در شرایط نامساعد محیطی و مراحل حساس رشد سرعت می بخشد.

کاربردها

  • بهبود تقسیم سلولی دردوره های مهم رشد گیاه.

  • فعال سازی رشد و توسعه گیاه بعد از خواب زمستانی.

توصیه برای مصرف

  • محلول پاشی: 3 تا 5 لیتر در هکتار.

همچنین توصیه می شود که: