بیورادیکس

  • مجموع عصاره هومیک W/V %22
  • اسیدهای هومیک W/V %8.8
  • اسید فلوویک W/V %13.2

بیورادیکس ترکیبی با منشا گیاهی غنی از هیومیک اسید و فولویک اسید با نسبت های متعادل شده می باشد. فرمولاسیون ویژه آن قابلیت انحلال بالایی را فراهم می کند. محتوای هیومیک و فولیک اسید آن امکان اثرگذاری سریع و موثر به آن می دهد. خصوصیات آن به عنوان یک ماده ارگانیک طبیعی امکان تاثیر بر بهبود سیستم ریشه ای را فراهم می کند. علاوه بر این، بر بافت و حاصلخیزی خاک اثر گذار است.

کاربردها

  • تامین مواد ارگانیک برای تمام گیاهان و خاک ها.

  • محرک توسعه سیستم ریشه ای و افزایش جذب مواد غذایی.

  • بهبود بافت خاک.

  • افزایش نفوذپذیری خاک.

  • افزایش ظرفیت تبادل یونی.

توصیه برای مصرف

  • محلول پاشی: 20 تا 30 لیتر در هکتار.

همچنین توصیه می شود که: