ساليكس پلاس كا

  • (CaO) اکسید کلسیم W/W %14
  • (K2O) اکسید پتاسیم W/W %15
  • اسیدهای کربوکسیلیک W/W %50

ساليكس پلاس كا، ترکیبی آلی معدنی از کلسیم ، پتاسیم و اسیدهای ارگانیک با منشا طبیعی و گیاهی می باشد. برای فعال کردن ریشه، بهینه سازی تغذیه کلسیم، محافظت از گیاهان در شرایط شوری خاک های شور، افزایش مکانیزم جذب و حرکت آب و مواد مغذی در گیاهان تولید شده است.

کاربردها

  • بهینه سازی حرکت کلسیم در خاک و تغذیه کلسیم.

  • اصلاح خاک های سنگین و شور.

  • افزایش تحمل به شوری گیاهان.

توصیه برای مصرف

  • برای افزایش توسعه ریشه و تغذیه کلسیم: مصرف 20 تا 30 کیلوگرم در هکتار.

  • در خاک های شور: مصرف سالانه 30 تا 50 کیلوگرم در هکتار.

همچنین توصیه می شود که: