فروی پلاس کا

  • (N) نیتروژن W/V %4.5
  • (K2O) اکسید پتاسیم W/V %48

فروی پلاس کا ترکیبی از مقدار قابل توجهی اکسید پتاسیم و فاقد کلر می باشد. به عنوان منبع پتاسیم در زمان میوه دهی

که گیاه نیاز بسیار بالایی به پتاسیم دارد، شناخته شده است. همچنین موجب افزایش سایز، قند در میوه ها می شود.

کاربردها

  • افزایش سایز، قند در میوه.

  • افزایش مقاومت گیاه به خشکی.

  • افزایش جذب کلسیم و سایر مواد مغذی.

توصیه برای مصرف

مصرف خاکی و محلولپاشی.

  • خاکی: 8 تا 15 لیتر در هکتار.

  • محلولپاشی: 2 تا 4 لیتر در هکتار.

همچنین توصیه می شود که: