فلوراپلاس

  • (CaO) اکسید کلسیم W/V %5
  • (B) بور W/V %0.3
  • اسیدهای کربوکسیلیک W/V %5

فلوراپلاس عامل محرک گلدهی درمحصولات کشاورزی وگلخانه ای است. این ترکیب آلی معدنی گل دهی و میوه دهی را افزایش می دهد.

کاربرد ها

  • محرک گلدهی در گیاهان باغبانی و گلخانه ای.

توصیه برای مصرف

  • مصرف خاکی:10 لیتر در هکتار.

همچنین توصیه می شود که: