فیتوماگ

  • (P2O5) فسفر W/V %35
  • (MgO) اکسید منیزیم W/V %8.5

فیتوماگ، کود و محرک طبیعی محصولات کشاورزی با محتوای بالای فسفر و منیزیم می باشد. که موجب بهبود سیستم دفاع طبیعی گیاهان، رشد ریشه ها، گل دهی و میوه دهی می شود.

کاربردها

  • • مصرف در زمان: شکل گیری سیستم ریشه ای، شکوفه زدن و میوه دهی.

  • • بهبود مکانیزم دفاعی گیاهان.

  • • جلوگیری از اختلال های فیزیولوژیکی به علت کمبود منیزیم.

توصیه برای مصرف

  • محلول پاشی : 1.5 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب.

همچنین توصیه می شود که: