نوتک سرف

  • (N) نیتروژن W/V %4
  • (P2O5) فسفر W/V %20

نوتک سرف یک محلول مغذی از نیتروژن و فسفر با منشا گیاهی و محرکی طبیعی است. این فرمولاسیون به شکل گیری و دوام یک غشا نازک روی برگ ها کمک میکند که این غشا جذب برگی را در محلول پاشی کودها بهبود می بخشد. همچنین این فرمولاسیون سبب اصلاح اسیدیته خاک در محلول پاشی می شود .

کاربردها

  • بهبود شرایط در سیکل رشد گیاه با نیاز بالای نیتروژن و فسفر.

  • کاهش اسیدیته در شرایط محلول پاشی.

  • اطمینان از موثر بودن محلول پاشی.

توصیه برای مصرف

  • محلول پاشی در تمام شرایط.

همچنین توصیه می شود که: