نوتک سویل

  • (CaO) اکسید کلسیم W/V %8.5
  • (MgO) اکسید منیزیم W/V %0.5
  • اسیدهای کربوکسیلیک W/V %5

نوتک سویل، یک ترکیب آلی معدنی از کلسیم و اسیدهای ارگانیگ گیاهی و طبیعی است. برای فعال سازی ریشه،بهینه سازی تغذیه کلسیم، محافظت از گیاه در برابر شوری در خاک های شور، بهبود مکانیزم جذب و حرکت آب و مواد غذایی در گیاهان تولید شده است.

کاربردها

  • حرکت کلسیم خاک و بهینه سازی تغذیه کلسیم.

  • اصلاح خاکهای شور وآبهای شور.

  • افزایش مقاومت گیاه به شوری.

توصیه برای مصرف

  • • مصرف خاکی در تمام شرایط: 5 تا 10 لیتر در هکتار.

همچنین توصیه می شود که: