ويك اوبلانت

  • (CaO) اکسید کلسیم W/V %4.5
  • (Zn) روی W/V %1.7
  • اسیدهای کربوکسیلیک W/V %5

ويك اوبلانت کودی کلسیم ترکیب شده، با اجزا فعال ارگانیک وفیزیولوژیکی است. این ترکیب به جوانه زنی و رشد گیاهی و خروج از حالت خواب در تمام انواع گیاهان خزان کننده کمک می کند و همچنین موجب کاهش شکوفه های پنهان، و در نهایت افزایش تولید می شود.

کاربردها

  • محرک جوانه زنی ، رشد گیاهی و کمک به خروج از حالت خواب در تمام انواع گیاهان خزان دار.

  • در تاکستان ها: افزایش سرعت رسیدگی و کاهش شکوفه های پنهان، و در نهایت افزایش تولید محصول.

توصیه برای مصرف

  • مصرف محلول پاشی : 1.5 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب.

همچنین توصیه می شود که: