پتاس پلاس

  • (K2O) اکسید پتاسیم W/V %25
  • اسیدهای کربوکسیلیک W/V %30

پتاس پلاس، ترکیبی آلی معدنی است که رشد اندام های گیاه ( گل، میوه)، ظرفیت ذخیره آب و میزان قند تولید شده در گیاهان را افزایش می دهد و همچنین عامل افزایش سایز و بهبود مزه میوه ها می باشد.

کاربردها

  • افزایش سایز نهایی و محتوای قند در میوه ها.

  • کاهش تعرق بیش از حد گیاهان.

  • کاهش اثر ناشی از استرس به علت مسمومیت.

توصیه برای مصرف

  • مصرف محلول پاشی :1.5 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب.

همچنین توصیه می شود که: