کالبور پلاس

  • (CaO) اکسید کلسیم W/W %10
  • (B) بور W/W %0.9
  • اسیدهای کربوکسیلیک W/W %50

کالبور پلاس اختلاط آلی معدنی با ترکیبی سه گانه شامل کلسیم، بور و اسیدهای ارگانیک طبیعی با منشا گیاهی کاملا پذیرفته شده توسط گیاهان است. این ترکیب سبب بهبود انتقال، حرکت و اثر گذاری کلسیم در گیاهان می شود. این مجموعه باعث پیشگیری و اصلاح کمبود کلسیم می شود که کمبود این عناصر مشکلات رشد، استحکام وانعطاف پذیری بافت های جوان میوه را در پی دارد. به طور کلی مانع اختلال های فیزیولوژیکی مرتبط با جذب ضعیف کلسیم (از بین رفتن بافت ها، پوسیدگی جوانه های انتهایی، ترک برداشتن میوه ها و غیره)، کاهش تعرق و افزایش مقاومت گیاه به استرس می شود.

کاربردها

  • اصلاح و پیشگیری از کمبود کلسیم.

  • بهبود استحکام میوه ها در زمان شکل گیری میوه ها.

  • جلوگیری از اختلال های فیزیولوژیکی مرتبط با جذب کلسیم.

توصیه برای مصرف

  • محلول پاشی در تمام شرایط:2 تا 3 کیلوگرم در هکتار در هر 7 تا 15 روز، خصوصا در زمان شکل گیری میوه.

همچنین توصیه می شود که: