کالسی پلاس

  • (CaO) اکسید کلسیم W/W %20
  • (MgO) اکسید منیزیم W/W %2
  • اسیدهای کربوکسیلیک W/W %10

کالسی پلاس ترکیبی آلی معدنی، غنی از کلسیم و اسیدهای ارگانیک طبیعی با منشا گیاهی است. وجود اسیدهای ارگانیک در این محصول سبب جذب بالای مواد مغذی می شود.

کاربردها

  • بهبود تغذیه گیاه در شرایط نیاز بالا به کلسیم و سایر مواد غذایی.

  • بهبود استحکام و افزایش طول عمر میوه ها پس از برداشت با به تاخیر انداختن پیری محصول.

  • تضمین رشد و توسعه ریشه به ویژه در زمان شوری و کمبود کلسیم.

توصیه برای مصرف

  • مصرف خاکی در تمام شرایط: مصرف 3 کیلوگرم در هکتار در هفته در دوره هایی که نیاز بالایی به کلسیم و سایر نهاده ها وجود دارد.

همچنین توصیه می شود که: