گرین پلاس

  • (P2O5) فسفر W/V %24
  • (K2O) اکسید پتاسیم W/V %13
  • اسیدهای کربوکسیلیک W/V %8

گرین پلاس، محرک متابولیسم گیاهان است که در شرایط تنش زا (گرما، خشکسالی، امراض، تگرک و غیره) و نیاز به متابولیسم سریع گیاهان استفاده می شود.

کاربردها

  • غلبه بر شرایط پر تنش به علت تگرگ، باد، گرمای شدید، شوری، مسمومیت.

  • بالابردن متابولیسم گیاهان درمراحل رشد مانند: گلدهی، شکل گیری میوه، رسیدگی.

  • سرعت بخشیدن به تغییر رنگ میوه ها وافزایش میزان قند میوه در دوران رسیدگی.

توصیه برای مصرف

  • 3 تا 5 لیتر در هکتار و پس از 15 تا 20 روز مصرف می تواند تکرار شود.

همچنین توصیه می شود که: