بروتيكت بلس

  • (CaO) اکسید کلسیم W/V %30
  • (MgO) اکسید منیزیم W/V %0,3
  • اسیدهای کربوکسیلیک W/V %20

بروتيكت بلس یک ترکیبی از اسید کربوکسیلیک طبیعی، کلسیم و منیزیم است که محرک فیزیولوژی و دفاع طبیعی گیاه است. این فرمولاسیون بافت های پوست میوه و اپیدرم برگ ها را تقویت می کند و همچنین دفاع طبیعی گیاهان و مقاومت در برابر شرایط نامساعد را افزایش می دهد.

کاربردها:

  • تقویت کردن پایداری اپیدرم برگ ها و میوه ها تحت شرایط نا مساعد محیطی و فیزیولوژیکی.

  • جلوگیری از بدشکل شدن میوه ها در اثر کمبود کلسیم در مراحل اولیه شکل گیری گیاه.

توصیه برای مصرف

مصرف خاکی و محلول پاشی در تمام شرایط.

  • خاکی : 5 تا کیلوگرم در هکتار در هفته و حداکثر میزان 30 تا 35 کیلوگرم در هکتار در مراحل شکل گیری گیاهان از ابتدا تا رشد و توسعه ریشه.

جهت اطمینان از بهترین حالت مصرف، تزریق محصول به تنهایی در ابتدای آبیاری و سپس آبیاری با آب تمیزحداقل دوبار در زمان تزریق جهت پاکسازی سیستم آبیاری.

  • محلول پاشی: 1.5 تا 2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب.

همچنین توصیه می شود که: