فیتومیکس اگرو

  • پتاسیم فسفات W/V %70
  • (P2O5 ) فسفریک W/V %42
  • (K2O) اکسید پتاسیم W/V %28

فیتومیکس اگرو، کودی با میزان بالای فسفات پتاسیم است. سیستم دفاع طبیعی گیاه را فعال می کند وهمچنین گسترش سیستم ریشه و رشد گیاه و میوه را به دنبال دارد.

کاربردها

  • تقویت سیستم برگی و ریشه ای گیاه در دوره ی نیاز بالا به فسفر و پتاسیم.

  • بهبود سیستم طبیعی و دفاع گیاهان.

توصیه برای مصرف

  • خاکی: 2.5 تا 3 لیتر درهکتار.
  • محلول پاشی: 10 تا 20 لیتر در هکتار برای میوه و مرکبات، زیتون و تاکستان ها.
  • 2 تا 5 لیتر در هکتار برای تمام محصولات.

همچنین توصیه می شود که: